nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
Nailstuff
Bouwelsesteenweg 225/1
2560   Nijlen  (Belgie)
+32(0)491.54.53.03

nailstuf@gmail.com

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden : onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis

De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 
De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant.

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen zeven dagen na levering.

Onze facturen zijn steeds betaalbaar op het rekeningnummer vermeld op de contactpagina, of terplaatse cash op de Bouwelsesteenweg 225/1, 2560 Nijlen. Dit voor de levering plaatsvindt.

Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is geschied. De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele voorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning niet nodig is. De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico?s dragen.

Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

Niet-betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldag legt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op, bepaald op basis van de wettelijke interestvoet, verhoogd met 2%, en dit tot de volledige betaling.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 10%, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1750 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen respijt.

Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of dienst verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het gemeen recht.

Als onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch grondwettelijk recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. De consument kan het herroepingsrecht ook uitoefenen door Nailstuff,Bouwelsesteenweg 225/1 2560 Nijlen te contacteren op nailstuf@gmail.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
  4. Uitgezonderd van het retourrecht zijn alle vloeistoffen en (color)gels die door ons onverzegeld worden verzonden. Dit is zo omdat bij deze vloeistoffen/gels door ons niet te achterhalen is of deze zijn geopend of gebruikt. Dit omwille van hygiënische redenen.

 Gevolgen van de herroeping van producten:

  1. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 31 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 
  2. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
  3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  4. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Nailstuff, Bouwelsesteenweg 225/1, 2560 Nijlen terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 dagen is verstreken.
  5. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Leveringsvoorwaarden


Leveringen binnen Belgie vinden plaats 1 werkdag na uw bestelling/betaling indien uw order werd geplaatst voor 14u.
Alle bestellingen die worden geplaatst na 14u komt de bestelling de daarop volgende dag aan, met andere woorden 2 werkdagen na uw bestelling/ betaling.
De pakketjes worden verzonden met BPost.
Verzendtarieven:
0-10 kg = 6,5 euro
10- 30 kg = 15 euro
Voor orders tot 5 kg naar de buurlanden ( Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland ) rekenen wij 17 euro verzendingskosten .
Je kan als optie "verzekerd versturen" kiezen bij de afhandeling, deze optie kost 1€ extra. U ontvangt hierbij een track & trace code zodat u uw pakket kunt volgen.

Voor orders kleiner dan 10,00 euro exclusief btw zijn wij genoodzaakt een administratieve kost in rekening te brengen van 2,50 euro.
Voor orders vanaf  50 euro inclusief btw worden uw artikels gratis verzonden! *
*Uitgezonderd de pakketten en trolleys. Hier krijgt U een gecorrigeerde factuur van toegestuurd.
 
Uw bestelling wordt verwerkt nadat uw betaling is ontvangen. 
Maak het volledige bedrag van uw bestelling over naar het vermelde bankrekeningnummer en geef het bestelnummer mee als referentie. Het bestelnummer is terug te vinden in de bevestigings e-mail.

 
 
De hieronder genoemde leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle geplaatste bestellingen bij Nailstuff
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Nailstuff, nadat het bestelformulier volledig en correct ingevuld door ons is ontvangen.
De prijzen van Nailstuff zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, plaats- en typefouten. Aan de getoonde prijzen en informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen gelden enkel zolang de voorraad strekt.
Wanneer de bestelde artikelen niet in voorraad zijn, worden deze kosteloos nageleverd, dit heeft de maximale termijn van 1 maand na ontvangst van Uw betaling.
Nailstuff is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij het bezorgen van uw pakket door de transportfirma, alsook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport.
Je kan als optie "verzekerd versturen" kiezen bij de afhandeling, deze optie kost 1€ extra. U ontvangt hierbij een track & trace code zodat u uw pakket kunt volgen
De gebruikte verpakkingsmaterialen sluit schade aan de artikelen nagenoeg uit.
Elke aankoop kan geannuleerd worden tot maximaal 7 dagen na bestelling. Dit kan uitsluitend schriftelijk of per mail. Bij een bevestigde bestelling is de koper, na het verstrijken van de 7 bedenkingsdagen, conform de wet kopen op afstand, verplicht tot het overgaan van betaling en afname van de goederen.
Ook wordt er een administratieve kost aangerekend van 12,50€.
Indien er gekozen wordt voor afhaling, is de koper verplicht de goederen binnen de 14 dagen af te halen.
Voor vragen of suggesties kan u met ons contact opnemen via email op nailstuf@gmail.com


Voorwaarden betreft de opleidingen:

Annuleringsregeling

Annulering van de opleiding kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan Nailstuff. . Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 25% van het lesgeld aan Nailstuff verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan Nailstuff verschuldigd. Bij beëindiging door de cursist na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen tot 4 dagdelen. Inschrijving voor opleidingen tot 4 dagdelen kunnen niet worden geannuleerd het hele bedrag blijft verschuldigd. Bij annulering vervalt altijd het inschrijfgeld.

Afmelding

Indien u verhinderd bent om deel te nemen aan een opleidingsdag, dient u dit uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de opleidingsdag aan te geven. Indien u verhinderd bent of niet aanwezig bent tijdens één van de opleidingsdagen of u meldt zich te laat af, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het lesgeld in rekening te brengen à €100 per lesdag en/of u kunt geen aanspraak maken op restitutie. U dient zich, indien van toepassing, opnieuw in te schrijven voor deze opleidingsdag en het bijbehorende lesgeld voor deze dag opnieuw te betalen.
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Beste Klant
Wij gaan een andere weg inslaan betreft onze webwinkel.
Wij bedanken jullie graag voor 7 jaar trouwe dienst.
Dit doen we dmv kortingen tot en met 50% op nagenoeg alle artikelen.
Graag vragen wij U bij een bestelling even te wachten met betalen tot U van ons een gecorrigeerd factuur heeft ontvangen.
Dit om U te garanderen dat al uw bestelde producten op voorraad zijn.
Deze actie is geldig vanaf 18/03/2019 en loopt tot middernacht 31/03/2019.
Alvast bedankt voor uw begrip
Mvg
Nailstuff